Niezawodny w walce z pyłem górniczym ZWILKOP ZW-10
Niezawodny w walce z pyłem górniczym ZWILKOP ZW-10
20.05.2016 | Porady

Postępująca mechanizacja, systematyczne zwiększanie mocy silników instalowanych w maszynach urabiających w wyrobiskach górniczych są jedną z głównych przyczyn powstawania pyłów, które są wrogiem organizmów żywych, ale również maszyn i urządzeń. Powstałe pyły są również główną przyczyną pożarów i wybuchów.

Na zwiększenie zapylenia w kopalnianych wyrobiskach ma również wpływ: – wzrost ilości robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w pokładach cienkich poniżej 1,5 m, – wykonanie wyrobisk chodnikowych w obudowie o większym przekroju poprzecznym ŁP – 8 do 10 lub V – 8 do 10, – często brak możliwości technicznych zabudowania odpowiednich urządzeń odpylających o wysokiej skuteczności odpylania zasysających pył powstały w pobliżu miejsca jego wytwarzania.

Z wszędzie obecnym pyłem, zwłaszcza węglowym w kopalniach węgla kamiennego trwa stała walka zmierzająca do jego maksymalnego obniżania. Do tych celów mają zastosowanie coraz nowsze techniki i inne rozwiązania konstrukcyjne zmierzające do ograniczenia zapylenia na wszystkich stanowiskach. Jak się jednak okazuje w wyrobiskach drążonych przy pomocy kombajnów samo stosowanie odpylaczy niestety nie jest, jak się okazało, wystarczające. W tym celu PPH „ADW” podjęło na przełomie lat 1992 -1993 działania zmierzające do likwidacji zapylenia metodami nawilżającymi pyły. Prace ukierunkowane na opracowanie specjalnego systemu doprowadzenia wody do stanowisk zraszających, opracowanie specjalnych dysz, pomp dozujących, mieszających wodę ze środkiem zwilżającym, sytemu mającego na celu maksymalne nawilżenia pyłów. Nawilżenie ma spowodować opadanie pyłów i osadzanie się ich na spągu wyrobiska. Prócz specjalnie opracowanego systemu zasilania wody opracowano jednocześnie specjalistyczne środki chemiczne służące do obniżenia napięcia powierzchniowego wody.

Podjęte działania ukierunkowano na : -stosowanie zraszania wewnętrznego, -zwiększenie ciśnienia i czystości wody używanej do zraszania, -stosowanie dysz zraszających o mniejszych przekrojach co powoduje większe rozproszenie wody, -zastosowanie środków chemicznych obniżających napięcie powierzchniowe wody.

Opracowany preparat chemiczny PPH „ ADW” nazwało : ZWILKOP ZW-10.

ZWILKOP ZW-10 jest środkiem chemicznym, który jest powszechnie stosowany w instalacjach zraszających, zasilających maszyny, urządzenia i kurtyny wodne. Preparat ZWILKOP ZW-10 jest w postaci płynnej, co pozwala na bardzo dokładne dawkowanie do wody używanej do zraszania przy maszynach górniczych. Aby środki chemiczne zmniejszające napięcie powierzchniowe wody spełniły swoją rolę muszą być podawane regularnie, w ustalonej proporcji w stosunku do ilości wody pobieranej przez instalację zraszającą. Warunki te spełnia instalacja dawkująca preparat ZWILKOP ZW-10 zastosowana w większości kopalń węgla kamiennego.

Poniżej przedstawiamy uzyskane wyniki po zastosowaniu w wyrobisku systemu likwidacji zapylenia z zastosowaniem preparatu ZWILKOP ZW -10 1. Przeprowadzone pomiary zapylenia wykazały średnio około 4-krotny spadek stężenia pyłu respirabilnego (wdychalnego) w powietrzu na wskazanych stanowiskach pracy po uruchomieniu układu zwilżenia. 2. Stężenia pyłu respirabilnego w przypadku stosowania zraszania z dodatkiem preparatu ZWILKOP ZW-10 kwalifikuje warunki na stanowiskach pracy do II-go stopnia zagrożenia pyłowego (zgodnie z Zarządzeniem Prezesa WUG z dnia 3.08.1994r.).

MASZ WĄTPLIWOŚCI?

zapytaj eksperta