Dotacja unijna

 

Dotacja unijna PL

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu
Nr wniosku WND-RPSL.03.02.00- 24-00DB/17- 003

Cele projektu:
Rozwój wnioskodawcy poprzez wdrożenie i komercjalizację na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnego nowego produktu: mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu (1 innowacja produktowa nie znana i nie stosowana dotychczas dla rynku i Firmy), umożliwiającego zgłoszenie wniosku patentowego.
Ww. cel będzie osiągnięty przez cele pośrednie:
-Usprawnienie procesu produkcyjnego, tj. wprowadzenie 1 innowacji procesowej dzięki instalacji innowacyjnej linii do produkcji mas polimerowo- bitumicznych z wsadem perlitu, będącej efektem prac B+R wnioskodawcy,
-poprawa BHP przy wytwarzaniu, użytkowaniu i likwidacji komponentu, dzięki zmniejszeniu emisji lotnych związków organicznych VOC o ok. 20%, ograniczeniu kontaktu pracowników z oparami
-zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez:
*dodanie perlitu,
*zmniejszenie ilości asfaltu w produkcie, energii niezbędnej do wytworzenia, emisji lotnych związków organicznych VOC o ok. 20%,
-zwiększenie niezawodności pracy dzięki rozwiązaniom TIK: instalacji sterującej i systemowi magazynowemu.
-zwiększenie wydajności, dokładności dzięki otrzymaniu dotacji, zaangażowaniu środków prywatnych Firmy, wprowadzeniu innowacji organizacyjnej i marketingowej:
1) system magazynowy, technologii produkcji przedmiotowej masy,
2) promocja, nowa strona www w j. pol. i ang. dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.
-Zwiększenie konkurencyjności dzięki wprowadzeniu (3) innowacji, co skutkować będzie wzrostem l. klientów i utworzeniem nowych miejsc pracy (2), realizację celu-wzrost zatrudnienia (o 2 etaty).

Planowane efekty:
Nowym produktem będzie wysoko lepka bitumiczno-polimerowa masa z wypełniaczem perlitu ekspandowanego, zgłoszona do opatentowania w Polsce. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 388 643,20 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu." planowanego do realizacji w ramach działania 3.2 RPO WSL 2014 - 2020, prosimy o składanie ofert na poniższe zapotrzebowanie:
Mieszalnik,
Przenośnik,

System magazynowy,
Elementy elektroniczne,
Wykonanie strony internetowej w języku angielskim,
Reklama radiowa.


Szczegółowe dane do ofert w załącznikach.
Termin składania ofert do 07.03.2017r. (dotyczy:przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne, wykonanie strony internetowej w języku angielskim).


Termin składania ofert do 10.03.2017r. (dotyczy:mieszalnik).


Uprzejmie informujemy, że oferty należy składać do godziny 24:00.


Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy PPH ADW Sp. z o.o. Wyry ul. Zbożowa 2 lub mailem na adres sekretariat@adw.com.pl


W dniu 15.03.2017r. dokonano wyboru najlepszych ofert na przenośnik, system magazynowy, elementy elektroniczne i stronę internetową wersja angielska w związku z realizacją projektu. Informacje o wyniku postępowania w załącznikach.

Ogłaszamy ponownie konkurs na dostawę mieszalnika. Szczegółowe dane do oferty w załączniku.
Termin składania ofert do 18.04.2017r. do godziny 24:00.


W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2.RPO WSL 2014-2020 w dniu 04.05.2017r. dokonano wyboru najlepszej oferty na dostawę mieszalnika. Informacja o wyniku postępowania w załączniku dotyczącym mieszalnika.


W związku z realizacją projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii intensyfikacji i optymalizacji produkcji modyfikowanych mas polimerowo-bitumicznych z wsadem perlitu” planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2.RPO WSL 2014-2020 w dniu 04.05.2017r. ogłaszamy konkurs na reklamę radiową. Szczegółowe dane do ofert w załączniku. Termin składania ofert do 27.04.2018r. do godz. 24:00 w siedzibie firmy lub mailem na adres adw@adw.com.pl

W dniu 09.05.2018r. dokonano wyboru najlepszej oferty na reklamę radiową. Informacja o wyniku postępowania w załączniku.

Załączniki:

Mieszalnik (aktualne)

Mieszalnik- zakończono (nieaktualne)

Przenośnik

System magazynowy

Elementy elektroniczne

Strona internetowa wersja angielska

Reklama radiowa